Privacyverklaring

DUTCH PEACE ARMY (KVK: 40125581), hierna te noemen DPA, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Vechtland 767
711VB Nieuwleusen
generaaltjes@dpa-holland.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

DPA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via generaaltjes@dpa-holland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DPA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Een gecontroleerd emailadres om advertentie-spammende gebruikers te voorkomen
 • Het openbaar maken van uw eigen advertenties met daarin mogelijk uw contactgegevens, met als kenmerk gecontacteerd te kunnen worden door bezoekers van Generaaltjes.nl.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gegevens uit advertenties en persoonsgegevens worden maximaal 4 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

DPA verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DPA gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account en uw advertenties. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze vereniging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar generaaltjes@dpa-holland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. DPA zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. DPA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DPA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via generaaltjes@dpa-holland.nl

De volgende gegevens kunt u bij ons openbaren, en slaan wij, indien opgegeven, op.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een advertentie op deze website aan te maken
 • Locatiegegevens
 • Kortom, alle informatie die u zelf in uw advertentie verwerkt.


Disclaimer voor www.generaaltjes.nl

DUTCH PEACE ARMY (KVK: 40125581), hierna te noemen DPA, verleent u hierbij toegang tot www.generaaltjes.nl ("de Website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

DPA behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Gebruiksvoorwaarden

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden voor deze website. Met het bezoeken van deze website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 februari 2018, en kunnen zonder melding door Generaaltjes.nl gewijzigd worden.

Op het plaatsen van advertenties zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Het is niet toegestaan advertenties aan te bieden waarvan de inhoud in strijd is met de Nederlandse Wetgeving;
 • Het is niet toegestaan advertenties met producten waar hakenkruizen, ss-tekens of andere nazisymboliek primair op aanwezig zijn, aan te bieden. Ook niet als deze afgeplakt of anderzijds onzichtbaar zijn gemaakt;
 • Het is niet toegestaan vuurwapens, steekwapens, of munitie in welke vorm dan ook aan te bieden, functionerend, gedeactiveerd of bodemvondsten. Daaronder vallen ook gedeactiveerde wapens met certificaten. Het aanbieden van lege hulzen is wel toegestaan, mits in overeenstemming met de Nederlandse Wet en hierin genoemde regels;
 • Het is niet toegestaan advertenties aan te bieden waarin Naam, Adres of andere personalia zijn opgenomen van één of meerdere personen die hiervoor geen toestemming hebben gegeven;
 • Het is niet toegestaan foto’s toe te voegen waarvan u niet het copyright bezit of geen toestemming van de copyrightbezitter heeft om deze te gebruiken;
 • Het is niet toegestaan foto’s aan advertenties toe te voegen waarop personalia of beeltenissen staan van één of meerdere personen die hiervoor geen toestemming hebben gegeven. Denk hierbij aan fotokopieën van paspoorten, legitimatie, betaalpassen en portretfoto’s
 • Bedrijfsreclame maken: Generaaltjes wordt bekostigd door sponsors. Het is niet toegestaan advertenties te plaatsen waarin reclame voor een commerciële entiteit wordt gemaakt, anders dan door/voor een officiële sponsor. Dat zijn, advertenties met afbeeldingen van bedrijfslogo’s en teksten waarin een bedrijf wordt aangeprezen. Deze advertenties worden in het geheel weggehaald.
 • Terugkeerfrequentie van advertenties: In sommige gevallen wordt het herplaatsen van advertenties gebruikt om een advertentie storend in beeld voor bezoekers te houden. Dit is niet waar dit systeem voor bedoeld is. Storende repeterende advertenties worden verwijderd.

Generaaltjes.nl is toegestaan altijd, zonder opgaaf van reden, advertenties te verwijderen. Generaaltjes.nl is niet verplicht aanvullende correspondentie hierover te verrichten.

Beperkte aansprakelijkheid

DPA spant zich in om een functionerende website aan te bieden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. DPA oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op.

De op de Website aangeboden advertenties worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. DPA is niet aansprakelijk voor de inhoud (tekst, afbeeldingen, prijzen, contactgegevens) van deze advertenties.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan DPA nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud van de Website liggen bij DPA en haar bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de inhoud van de Website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DPA, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Disclaimer for: www.generaaltjes.nl (English)

Dutch Peace Army (KVK: 40125581 ),for short DPA ,allows you access to www.generaaltjes.nl ("the Website") and invites you to use the presented services.

DPA thereby reserves all rights to adapt the contents or to remove details at any moment without being obliged to inform you about the changes.

Terms of use

These are terms of use for this website. In visiting this website you agree to these conditions of use. These conditions are valid from february 1st 2018, and can be changed by generaaltjes.nl without warning.

The following conditions are applied to inserting advertisements (adds).

 • It is not permitted (it is prohibited) to insert adds of which the contents is in violation with Dutch legislation.
 • It is not permitted to insert adds with products on which swastika, ss-signs or any other nazi-symbolism are present. Neither if these signs are made invisible by plastering or what else.
 • It is not permitted to offer: firearms, stabweapons, ammunition or anything similar, functioning or deactivated, neither beeing archaeological finds. Objects deactivated and provided with a certificate are subject to this rule as well. It is permitted to offer spentcartridges according with the Dutch legislation and the above mentioned conditions.
 • It is not permitted to insert adds in which is referred to name, adress or other personal identities of one or more persons , who have not given consent to do so. It is not permitted to add photoes of which you do not own the copyright or do not have permission of the copyrightowner to use them.
 • It is not permitted to insert advertisements with photoes on which personalia or pictures of one or more persons are to be seen, without having consent. Imagine: photocopies of passports, identification card, debitcards and portraits.

Generaaltjes.nl always has the right without informing on beforehand, to remove advertisements. Generaaltjes.nl is not obliged to supply correspondence about this action.

Limited Liability

DPA exerts herself to offer a good performing website. Despite this care and attention there is the possibility the contents being either incomplete or wrong.

Users themselves can add contents to the Website. DPA does not exercise a supervision or an editorial examination beforehand, but will seriously investigate complaints about user's contents and take appropriate measures if necessary. Please contact us therefore.

The inserted advertisements on the Website are offered without any form of guarantee or claim for being right.

DPA is not responsible for the contents ( text, pictures, prices, information about contact etc.) of these advertisements.

DPA never can be held responsible for the hyperlinks to websites or services of a third party presented to DPA-website.

Copyright

DPA and her visitors are entitled to all rights of intellectual property concerning the contents of the Website.

Copying, circulation, and any other way of using the contents of the Website is not allowed without written consent of DPA, except and only as far as destined otherwise in regulations of mandatory law (e.g. right of quotation ) and unless if it is indicated otherwise in specific cases.